งานอบอ่อน, อบปรับโครงสร้าง, อบคลายเครียด Quenching, Tempering Stress Release

4278 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานอบอ่อน, อบปรับโครงสร้าง, อบคลายเครียด Quenching , Tempering Stress Release

Annealing อบอ่อน และ อบครายเครียด stress relief
เป็นกระบวนการปรบัปรุงคุณสมบตัขิอง เหล็กที่ผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ มาเช่น การขึ้นรูปร้อน (Forging, Hot Rolling) การขึ้นรูปเย็น (Cold Rolling, Drawing) การเชื่อม (Welding) หรอืการหล่อ (Casting) ซึ่งมีลักษะที่ไม่ดีหลายประการ เช่น

  • เหล็กที่ ผ่านการขึ้นรูปร้อนจะมีคุณสมบัติไม่สม่าเสมอ ส่วนที่เป็นมุมแหลมหรือบริเวณผิวจะมีความแข็งมากกว่าส่วนอื่น ๆ เพราะบริเวณดงักล่าวจะมเีกรนขนาดเล็ก (ลดอุณหภูมอิย่างรวดเรว็และถูกแรงกระแทกแรงอัดมากกว่าเนื้อเหล็กภายใน)
  • เหล็ก ที่ผ่านการขึ้นรูปเย็นมักจะมีความเครียด/ความเค้นที่เกิดการถูกอัดถูกบีบ ค้างอยู่บางส่วนทาใหม้คีวามแข็งแรงไม่สม่า เสมอ สูญเสยีความเหนียว
  • เหล็ก ที่ผ่านการเชื่อม จะได้รับความร้อนบางจุด (ขยายตัวเมื่อถูกความร้อน หดตัวเมื่อถูกปล่อยให้เย็น) ตรงจุดที่ได้รับความ ร้อนมักจะเกิดความเครียดตกค้างและมีโครงสร้างหรือ คุณสมบัติแตกต่างจากเนื้อเหล็กส่วนอื่น ๆ
  • เหล็กที่ผ่านงานหล่อจะมี คุณสมบัติที่ผิวและภายในหรือบริเวณที่เป็นส่วนหนาและบริเวณที่เป็นส่วนบาง แตกต่างกัน ส่วนที่ เย็นตวัเรว็มักจะมคีวามแข็งสูง


รูปภาพตัวอย่างชิ้นงาน
Powered by MakeWebEasy.com